maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika, Marija, Motina Dievo

Dažniausiai giedama gegužės mėnesį, gegužinių pamaldų metu.

ŽYMĖS:

SVEIKA, MARIJA, MOTINA DIEVO,
dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, – sveika, Marija!

Sveika, Mergele, nesuteptoji,
kančioj mus guodi, ligoj globoji;
o kvepiančioji dangaus lelija,
duok sveiką orą, – sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
tegul mūs šaliai palaima lyja,
gink mus nuo bado, – sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
ašaras graudžias po kryžium liejai;
per savo kančią lyg kalvariją
Duok mums kantrybės, – sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
vienybę platink, sutaikink žmones,
naikink rūstybę visų širdyje,
suteik ramybę, – sveika, Marija!

Motina šventa, visų tyriausia,
duok nekaltybės dorą brangiausią,
naikink širdyje pikto vergiją,
duok Dievo meilę, – sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
nuvesk į dangų, – sveika, Marija!