maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Skaisčiausia Marija

ŽYMĖS:

SKAISČIAUSIA MARIJA, dangun paimtoji, * tu Motina mūsų esi. * Kai audros mus blaško, nuliūdę vaitojam, * tu daug mums padėti gali.

2 Tikėjimas silpsta, tiek pikto keroja, * gyventi ir mirti sunku. * Ištiesk savo ranką, o Motin geroji, * prie degančių mūsų žaizdų.

3 Nušluostyki ašaras, tildyk dejones, * silpnus ir beturčius užtark; * gesink neapykantą, graužiančią žmones, * jaunimo skaistybę globok.

4 Tegul visos tautos pasauly kaip broliai * gyvena laimingai taikoj. * Tegul tavo vardui plačiau kaip lig šiolei * vis skamba giesmė Lietuvoj.

5 Šlovė mūsų Dievui, kad jis vainikavo * tave Karaliene Dangaus, * kad žemės keleiviai tur Motiną savo * aukštai, ten prie Dievo Sūnaus.

LM, 2022